Download Program
  
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
  หนังสือพิมพ์
  สถานีโทรทัศน์
  สถานีวิทยุ
  กระทรวงต่างๆ
  77จังหวัดทั่วไทย
  ส่วนราชการที่สำคัญ
  เว็บบริการข้อมูล

 
 
ราคาน้ำมัน
 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
วันนี้ 29 543
วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 1
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 20
ปีนี้มีคนเข้าชม : 117
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 195

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : 12 พฤษภาคม 2559

 
 
 

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ต้อนรับเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันอังคารที่ 09 พฤษภาคม 2560
  วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560

การสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันอังคารที่ 09 พฤษภาคม 2560
  วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.30 น. ณ วัดใหญ่ท่าเสา นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ ด้วยกีฬาวู้ดบอล เพื่อการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีการออกกำลังกายด้วยกีฬาที่เหมาะสม และการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ เป็นการพัฒนาจิตใจให้เหมาะสมการดำเนินชีวิตประจำวัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

การประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายผลไม้ บริเวณถนนฤดีเปรม
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันจันทร์ที่ 08 พฤษภาคม 2560
  วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายผลไม้ บริเวณถนนฤดีเปรม โดยมีเรื่องชี้แจ้งให้ผู้ประกอบการค้าได้รับทราบดังนี้ 1. การแต่งตั้งประธานกรรมการผู้ประกอบการจำหน่ายผลไม้ 2. การจัดทำป้ายชื่อร้าน/ล๊อค/หมายเลขโทรศัพท์ 3. ให้จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 4. การจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เทศบาลฯ ขอเชิญชวนประชาชนสามารถไปเลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ทุเรียนหลง-หลินลับแล ทุเรียนหมอนทอง สับปะรดห้วยมุ่น ลางสาด ลองกอง เงาะ มังคุด ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีผลผลิตแปรรูปจากผลไม้ อาทิ ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน สับปะรดกวน กล้วยกวน ข้าวแคบ เริ่มจำหน่ายผลไม้และผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม –เดือนพฤศจิกายน 2560

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันศุกร์ที่ 05 พฤษภาคม 2560
  
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการชุมชนทราบถึงวิธีการดำเนินงาน ระดับชุมชน 6 ขั้นตอนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี และการเก็บ/ขนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินชุมชนต้นแบบ/ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยมีประธานกรรมการชุมชนเข้าร่วมกิจกรมในครั้งนี้ จำนวน 12 ชุมชน

การประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2560
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันอังคารที่ 02 พฤษภาคม 2560
  วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ได้ประชุมหัวหน้าส่วนการงานภายในสังกัด โดยติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา และได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัดการดำเนินงานและตรวจสอบภารกิจที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานเช่น การออกแบบก่อสร้าง การเผยแพร่ข่าวต่างๆ การเบิกจ่ายวัสดุ การขออนุญาต ตลอดจนการดำเนินการโครงการต่างๆ ให้ดำเนินการรวดเร็วและมีความถูกต้อง

โครงการเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ปลอดโรคสัตว์ติดคน ประจำปี ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันจันทร์ที่ 01 พฤษภาคม 2560
  ในวันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์มอบหมายให้อาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ปลอดโรคสัตว์ติดคน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ฉีดยาคุมกำเนิดในสุนัขและแมวเพศเมีย การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ณ จุดบริการที่กำหนดไว้ในชุมชนทุกชุมชน โดยให้บริการ ฟรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะและกลไกการเคลื่อนไหวทางการกีฬาช่วยพัฒนาสมอง
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันจันทร์ที่ 01 พฤษภาคม 2560
  วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชินบัญชร โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะและกลไกการเคลื่อนไหวทางการกีฬาช่วยพัฒนาสมอง ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาล ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 95 คนได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนวย บุญเส็ง จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี และอาจารย์เอกวิทย์ แสวงผล จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ดังกล่าว

การประชุมโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเมือง ประจำปี 2560
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
  วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเมือง ประจำปี 2560 เพื่อแจ้งให้ทราบสถานการณ์ การแพร่ระบาดของยาเสพติด แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559-2560 ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 การรณรงค์ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน เขตเมือง ประจำปี 2560 โดยมีผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วย ป้องกันจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าพนักงานสาธารณสุข หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ฯลฯ

บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันพุธที่ 26 เมษายน 2560
  วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้แก่ นางสาวศรีสุดา เภาอ่อน อายุ 66 ปี ชาวชุมชนเกษมราษฎร์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 212/1 ถนนเกษมราษฎร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ แต่ปัจจุบันได้อาศัยอยู่ในวัดเกษมจิตตาราม เป็นผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำ มีอาการของโรคซึมเศร้า และโรคลมชัก เทศบาลฯ จึงให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าว เพื่อให้เข้าใช้สิทธิสวัสดิการของทางราชการได้ต่อไป

ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560
  วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณพิธีศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระราชวีกรรมและคุณูประการอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีต่อประเทศไทย โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560
  วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกับศูนย์บริหารงานทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ราย นายทองห่อ ปราจักร อายุ 67 ปี ชุมชนสมานมิตร อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 127/2 ถนนสมานมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

24 เมษายน วันเทศบาล
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
  วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และตัวแทนชุมชนต่างๆ เข้าร่วมพิธีไหว้สักการะศาลพระภูมิ การรับฟังสารวันเทศบาล ประจำปี 2560 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย การมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการประกวดคัดเลือกพนักงานจ้างดีเด่น จำนวน 20 ราย กิจกรรมสาธารณประโยชน์ (การพัฒนาทำความสะอาดถนน) และพิธีทางศาสนา ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อองค์กรและพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
  วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ชั้น 2 นายภวัต ศรีสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อรับฟังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560)

สานสัมพันธ์สายใยชุมชน ครั้งที่ 4
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560
  วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2 นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนที่เข้มแข็งในการวางแผนพัฒนาชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กิจกรรมสานสัมพันธ์สายใยชุมชน ครั้งที่ 4) เพื่อแจ้งการพัฒนาชุมชน การรับฟังปัญหา/ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เช่น การก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาด้านคมนาคม ถนนอินใจมี ชุมชนหน้า วค. , การปรับปรุงท่อเมนประปาตลาดเทศบาล 3, การปรับปรุงตลาดเทศบาล 5, การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่ออุดหนุนชุมชน ปีงบประมาณ 2561, การบริการด้านสาธารณสุขเรื่องการให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในชุมชน 28 ชุม ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 และการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว, การเปิดประมูลล๊อคตลาดเทศบาล ๒, การจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูล จปฐ. ในเขตเทศบาล, การซ่อมแซมที่พักอาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส, การดำเนินการขึ้นทะเบียนหอพักและบ้านเช่า, การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 20 ปี ฯลฯ

วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันศุกร์ที่ 07 เมษายน 2560
  วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันที่ ๖ เมษายนของทุกปี เป็น “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

การประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2560
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันอังคารที่ 04 เมษายน 2560
  วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ได้พบปะติดตามงานและประชุมหัวหน้าส่วนการงานประจำเดือนเมษายน 2560 เพื่อมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานของนโยบายของผู้บริหาร โดยให้ตรวจสอบหลังคาอาคารโรงเรียน/สำรวจตรวจสอบเหมาะสมโต๊ะอาหารของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 6 แห่ง, การจัดงาน “วันเทศบาล 24 เมษายน 2560”, เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการตรวจหาสารเสพติดในพนักงานขับรถและการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 และการติดตาม สอบถาม แก้ไขปัญหาขยะของชุมชนบรมอาสน์ ซอย 12 ฯลฯ

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
  วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องด้วยในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง องค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม และให้ชาติไทยธำรงความเป็นเอกราชสืบมาจนถึงปัจจุบัน โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
  วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีโครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดทำแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน คือ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา จำนวน 16 โครงการ และแผนงานการพาณิชย์ จำนวน 9 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 11,094,500 บาท ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์มีมติเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานดังกล่าว และจะเสนอนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ตามระเบียบฯ ต่อไป

อบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้สู่ความเข้มแข็งเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
  วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้สู่ความเข้มแข็งเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ สนามกีฬาฟุตซอล โดยมีนางธนิดา เสวกขจรเดชา และนางอุบล เรือนทอง ได้รับคัดเลือกรับเกียรติบัตรเป็นสตรีผู้ทำคุณประโยชน์และพัฒนาองค์กรสตรี ตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้สู่ความเข้มแข็งเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ องค์กรสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์

คัดเลือกแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินฯ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
  วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ รวมทั้งกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานดังกล่าว โดยที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือก นายภวัต ศรีสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และนายศักดา ปัญญา ผู้แทนประชาคม เป็นเลขานุการคณะดังกล่าวฯ

หน้า :